تعمیرات کیوسک پرینتر

کیوسک پرینتر حرارتی معمولا پس از مدتی که از زمان استفاده آن گذشت نیاز به تعمیر و سرویس پیدا می کند ، تعمیر کیوسک پرینتر حرارتی ممکن است در شرایط متفاوتی صورت پذیرد در یکی از این موارد ممکن است که این کیوسک پرینتر در بخش مکانیکی و یا بخش الکترونیکی خودش دچار ایراد گردد .

تعمیر کیوسک پرینتر

خدمات تعمیر چاپگر کیوسک پرینتر

تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BK-T080II
تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BK-T681
تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BK-L216II
تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BS-UL088II
تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BS-ULA4

تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BT-UC056III
تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BK-L216
تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BT-T080
تعمیر و سرویس چاپگر کیوسک پرینتر  BT-T080R